תלונות והליכים משמעתיים

עורכי דין בישראל כפופים לדין המשמעתי לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, והכללים שהותקנו מכוחו; ככלל, תלונה נגד עורך דין יש להגיש לוועדת האתיקה המחוזית במחוז שבו נמצא מענו של עורך הדין.
כדי שהפנייה תטופל, יש להגישה באמצעות טופס הגשת תלונה. תשומת הלב מופנית לכך שבהתאם לנהלי הוועדה אי-הגשת התלונה באמצעות טופס זה, או אי-מילוי כל הפרטים בטופס, יביאו לכך שהתלונה לא תטופל.

את טופס הגשת התלונה וכל המסמכים שיצורפו לו ניתן להגיש לוועדת האתיקה באחת מהדרכים הבאות:

דוא"ל – Nazareth@israelbar.org.il

מען: דרך קרית הממשלה 1, נצרת

טלפון: 6718800 - 04   פקס: 6015112 - 04

בכפוף לקבלת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, לרבות תצהיר לאימות פרטי התלונה (אם יתבקש), תבחן ועדת האתיקה את התלונה, ואם הדבר ייראה לה דרוש – תבקש את תגובתו בכתב של עורך הדין שלגביו הוגשה התלונה ותחליט אם להגיש קובלנה בעקבות התלונה, או אם לאו.

הכרעה בתלונה

הדיונים בוועדת האתיקה מתנהלים בדלתיים סגורות, ללא נוכחות מי מהצדדים, ותוכנם חסוי.
החלטות הוועדה מתקבלות על יסוד המסמכים הנמצאים בפניה ונשלחת אל הצדדים בדואר.

במידה שוועדת האתיקה תחליט לגנוז את התלונה, באפשרות המתלונן לפנות לגופים נוספים הרשאים אף הם להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי בשל עבירת משמעת – ועדת האתיקה הארצית, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
במידה שוועדת האתיקה תמצא כי יש בסיס לנקיטת צעדים משמעתיים נגד עורך הדין הנילון, תוגש קובלנה מתאימה לבית הדין המשמעתי במחוז.

הדיונים בבית הדין המשמעתי מתנהלים בדלתיים פתוחות, אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת מהטעמים הנקובים בחוק.
יודגש כי תפקיד בתי הדין המשמעתיים מצטמצם על פי החוק לטיפול משמעתי בלבד, ולא תמיד מוסמכים הם להעניק למתלונן את הסעד המבוקש על ידו.
כמו כן, אין בסמכות ועדת האתיקה להורות לנילון לפעול בצורה מקצועית בדרך זו או אחרת.