אודות ועדת האתיקה המחוזית

ועדת האתיקה הנה ועדה חקוקה שהוקמה לפי חוק הלשכה ומונה 10חברים. הוועדה אמונה על מתן חוות דעת מקדימות בענייני משמעת של עורכי דין, לפי פנייה של חבר המחוז, ועל העמדתם לדין משמעתי של חברי המחוז בשל ביצוע עבירות משמעת, בין ביזמתה ובין על פי תלונתו של אחר.

נוסף על אלה מוסמכת הוועדה לבקש השעייתו הזמנית של עורך דין שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט או בבית דין צבאי בשל עבירה פלילית שיש עימה קלון בנסיבות העניין, וכן לפתוח בהליך הטלת עונש כנגד עורך דין שהורשע בבית משפט או בבית דין צבאי בפסק סופי בשל עבירה פלילית כאמור.

לצד הוועדה פועל פרקליט ועדת האתיקהשתפקידו לברר תלונות על עבירות משמעת של עורכי דין המטופלות בידי הוועדה ולהעבירן אל הוועדה בצירוף המלצתה, לייצג את ועדת האתיקה בהליכים לפני בתי הדין המשמעתיים ולפני בתי המשפט ולייעץ לוועדה בכל עניין הקשור בכך. לצורך מילוי תפקידיו רשאי פרקליט הוועדה להסתייע בחברי הלשכה.