מכרזים


תיאור
שם המפעל / מעסיק
מס’

מועד ההגשה

09/06/2022 14:00

הערות הגשה

על המעוניינים, אשר עונים על הדרישות להגיש את המסמכים שנרכשו במסירה אישית בשני עותקים (לא בדואר) את הצעתם במעטפה סגורה שעליה ייכתב (הצעה לתפקיד יועץ משפטי חיצוני) ולהכניס לתיבת מכרזים שבלשכת מזכיר המועצה. 

פרטים

המועצה המקומית כפר ברא מזמינה בזאת מועמדים מתאימים להגיש הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל. הגדרת התפקיד: ייעוץ משפטי שוטף (בכתב ובע"פ) המוענק למועצה המקומית ולוועדותיה, לראש המועצה שלו הואצלה סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, לסגן ראש המועצה ולעובדי המועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי המועצה לפי כל דין, וכי מתן חוות דעת לפי פניית חבר המועצה אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקיד הרשות המקומית לרבות ייצוג המועצה המקומית בהליכים משפטיים בפני בתי המשפט, ועדות תכנון וכל גורם נוסף. בנוסף, יספק למועצה את כל שירותי הייעוץ, ללא יוצא מן הכלל, ובכלל זה: • ייעוץ משפטי שוטף ורחב לעובדי המועצה ומנהליה, ל מליאת מועצת הרשות המקומית, לוועדותיה השונות, בכל נושא הדרוש למילוי תפקידי המועצה. • מתן חוות דעת משפטיות בנוגע להתקשרויות והסדרים שעורכת המועצה. • ייצוג משפטי של המועצה בפני מוסדות המדינה, מוסדות ציבוריים ומוניציפליים, גורמים פרטיים וארגונים שונים. • עריכה ועדכון של נהלי המועצה, מסמכי המועצה, עריכה ועדכון תקנון המועצה וכל מסמך אחר הכרוך בפעילותה השוטפת של המועצה שיידרש. • ליווי משפטי שוטף של ועדת המכרזים. • הכנת ובדיקת כל חוזי/הסכמי ההתקשרות השונים, בין המועצה לבין גורמי חוץ, לרבות, ספקים, יועצים, שוכרים /או הסכמי העסקה לעובדי המועצה. • ייעוץ וייצוג משפטי בדיני עבודה, תכנון ובניה. • יעוץ וייצוג בענייני עובדים לרבות ניהול הליכי שימוע בטרם השעיה וליווי ההליך המשפטי. • סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות בכפוף להוראות דין הקיים. • מתו עדכונים והבהרות לגורמים הרלוונטיים במועצה בדבר חקיקה, נהלים, פסיקה חוקי עזר וחוזרי מנדל רלוונטיים. • מתן סיוע משפטי במענה לפניות, מבקר משרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר העיריה והממונה על תלונת הציבור, במידת הצורך. • השתתפות קבועה בישיבות מוסדות המועצה: ישיבות מליאת מועצת הרשות, ישיבות הנהלה, כלל ועדות המועצה ובהתאם לדרישות המועצה ו/אועל פי הוראות הדין. • ייצוג המועצה בפני משרדי הממשלה וכל גוף ציבורי אחר ובהתאם לנדרש היקף העבודה וזמשועו: היקף העבודה המשוער של היועץ משפטי עומד על משרה מלאה. היועץ המשפטי עשוי להידרש להיות זמין ולספק את שירותיו גם מעבר לשעות העבודה. השירותים המשפטיים כוללים השתתפות בישיבות המועצה המקומית וועדותיה, ככל שיידרש, נוכחות במשרדי המועצה לצורך עבודה שוטפת וביצוע כל משימה ו/או כל עבודה שתוטל עליו במסגרת תפקידו כאמור לעיל. ייצוג המועצה בערכאות שיפוטיות בכל התובענות ו/או העתירות המשפטיות ומעין משפטיות המוגשות נגד המועצה או על ידה, למעט תביעות והליכים שעניינם גבית תשלומי ארנונה ותשלומי חובה אחרים. תנאי הסף: על המציע לעמוד בתנאים המנויים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על המציע לעמוד בדרישות התפקיד כמפורט להלן: א. עורך דין בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים. ב. בעל בקיאות וניסיון מוכח בתחום אחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפטי הציבורי, לרבות ייצוג בבתי משפט על כל ערכאותיהם. שכר טרחה: שכר הטרחה הכולל לחודש (ריטיינר) שמציעה הרשות הוא 10,000 ש"ח (עשרת אלפים) לפני מע"מ כחוק. מועמד יהיה רשאי להגיש הצעה לשכר טרחה הכוללת הנחה או תוספת של עד 20% מהסכום המוצע על ידי המועצה המקומית. שכר הטרחה בגין הייעוץ השוטף יהיה סכום קבוע ולא ייגזר מהצלחת הטיפול בתיק וכיוצ"ב. אין לקבוע שכר טרחה שיתקבל על ידי צדדים שלישיים. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה המקומית כפר-ברא בכתובת l/https://www.kafar-bara.muni.il. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, הכוללים את התנאים, הדרישות והסכם.

תמורת תשלום 2,000 ש"ח (אלפיים) לא יוחזרו, אצל מזכיר המועצה - מר ריאן מחמוד (יש לתאם מראש 073-2461-100 נייד 050-8922021). 

 

 

תאריך עדכון: 30/05/2022

לעיריית ס'חנין דרוש/ה תובע עירוני (עורך דין במחלקה המשפטית).

היקף משרה: 50%.

תיאור התפקיד: יישום מדיניות התביעה של הרשות וניהול ההליכים המשפטיים של הרשות בתחום הפלילי.

עיקרי התפקיד: ייצוג הרשות המקומית וניהול ההליכים המשפטיים בתחום הפלילי.

דרישות התפקיד : השכלה: בעל תואר אקדמי ( תואר ראשון במשפטים ).

רישום מקצועי: רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין .

ניסיון מקצועי: ממונה תחום : שתי שנות ניסיון מקצועי בתחום המשפט הפלילי/ מוניציפאלי .

דרישות נוספות: יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE ותוכנות מאגרי מידע משפטי .

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.

תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות. כפיפות : היועץ המשפטי של העירייה.

לבירורים והבהרות ניתן לפנות למנהל משאבי אנוש מר ואפי גנאמה בפקס.

04-6787420 או בדוא"ל בכתובת wafi@sakhnin.muni.il

עד ליום 14/06/2022.

 

תאריך עדכון: 30/05/2022

ל-2 תפקידים בכירים בכנסת דרושים:

1. לתפקיד עוזר משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת - ייעוץ משפטי לוועדות -דרושים עורכי דין. דרישות - בעלי תואר ראשון במשפטים ובנוסף רישיון ישראלי לעריכת דין.

2. לתפקיד דובר וועדה - דרישות: בוגרי 12 שנות לימוד לפחות. ניסיון בתחום הדוברות עיתונות תקשורת כתובה ומשודרת.

 

נוסח המכרז המלא וטופס הגשת המועמדות מופיעים באתר הכנסת בקישור: https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET ולבחור בלשונית "מכרזים פומביים"

 

 

תאריך עדכון: 12/04/2021