הודעה מטעם ועדת מקרקעין - מחוז הצפון

עדכון 16.01.2018

ועדת המקרקעין במחוז, מפנה בזאת אל תשומת לב עורכי הדין לכך, כי בהתאם להודעת משרד מיסוי מקרקעין נצרת (להלן: "המשרד"), ובהקשר לחובות מס רכש של נישומים שונים, המשרד יהיה נכון ללכת לקראת חובות אלה, כלפי נישומים אשר יגיעו להסדרים עם המשרד עד ליום 31.03.2019, בהם יעמוד כל חוב כאמור על סכום הקרן בתוספת 15% מחוב הריבית והפרשי ההצמדה. 

על כל חייב אשר מגיע להסדר לשלם 50% לפחות מהחוב כפי שייקבע בהסדר כאמור עד ליום 31.03.19 והיתרה ב- 3 תשלומים חודשיים במועדים סמוכים כפי שייקבע בהסדר.

 

                                                                                                                                                                                         בברכה,

                                                                                                                             ועדת מקרקעין – מחוז הצפון