הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי המחוזי/הארצי

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות.

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי המחוזי/הארצי

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה ועדת מינויים אשר תפקידה למנות את חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה.

 

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות*
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי הארצי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • שמונה שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות*
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה ועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין*

*בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים יישקל מינוי לכהונה נוספת.

**הוועדה רשאית לזמן לראיונות את מי שתמצא לנכון.

 

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי/הארצי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן: 

 

 

את טפסי המועמדות יש להגיש עד ליום חמישי, 03.02.2022, לכתובות כדלקמן:

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז תל אביב – rebecca@tabar.org.il או לפקס: 6950563 - 03

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז ירושלים – dana@jer-bar.org.il  או לפקס: 5610554 - 02

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז חיפה – revital_a@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הצפון – nazareth@israelbar.org.il  או לפקס: 6015112 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הדרום – bhadin@darombar.org.il  או לפקס: 6239369 - 08

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי הארצי – minuim@israelbar.org.il  או לפקס: 6918696 - 03